top of page

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Radi by sme Vás informovali o type dát, ktoré NOW Coaching Center na svojej webovej stránke zbiera a o spôsobe ich využitia. Je pre nás dôležité, aby každý porozumel, ktoré osobné údaje o Vás spracovávame, prečo to robíme a aké sú Vaše práva.

V zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „všeobecné nariadenie o ochrane údajov“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) spracúvame osobné údaje pre viaceré účely.

Identifikácia a kontaktné údaje Prevádzkovateľa:

NOW Coaching Center (ďalej len „Prevádzkovateľ“)
Stará cesta 6, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 52520463
IČ DPH: 3120467669
Telefón: +421 948 954 067
Email: nowcoachingcenter@gmail.com

Účel spracúvania osobných údajov:

NOW Coaching Center zhromažďuje, spracováva a používa Vaše osobné údaje pri poskytovaní služieb v súvislosti s koučingom. Je pre nás nevyhnutné aby sme Vás mohli informovať o priebehu koučovacieho procesu. Informácie, ktoré sú Vám zasielané súvisia výhradne s koučingom, o ktorý ste prejavili záujem. Ďalej využívame Vaše údaje aj na možné zasielanie noviniek spojených s koučingom.

Aké údaje spracúvame?

Ak nás kontaktujete prosterdníctvom internetového kontaktného formulára na našej webovej stránke www.nowcoachingcenter.com, budeme o Vás spracúvať nasledovné údaje: meno, emailovú adresu, príp. telefónne číslo.

V prípade, že si dohodneme koučovacie stretnutie, budeme o Vás spracúvať nasledovné údaje: meno a priezvisko, telefónne číslo, emailovú adresu, podpis, prípadne iné potrebné údaje.

Osobné údaje v rozsahu fotografia, video alebo zvukové záznamy budú použité na propagačné účely iba vtedy, ak s tým bude klient výslovne súhlasiť.

V prípade vyhotovenia fotografie, videa alebo zvukového záznamu  klienta, môžu byť tieto údaje zverejnené na propagačné účely na webovej stránke Prevádzkovateľa www.nowcoachingcenter.com, na facebookovej stránke Prevádzkovateľa, na Instagrame alebo na internetovej stránke www.youtube.com, len ak s tým klient súhlasí.

Spracúvanie osobných údajov detí

V prípade, ak máte menej ako 18 rokov, a poskytli ste nám súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov, je potrebné, aby bol tento súhlas udelený a potvrdený aj Vaším zákonným zástupcom. V tejto súvislosti môžeme od Vás požadovať dátum narodenia ako jeden z osobných údajov na účely overenia Vášho veku.

Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje uchovávame počas doby jedného roka od posledného koučovacieho stretnutia. Po uplynutí tohto obdobia zabezpečíme likvidáciu vašich údajov.

S kým sú zdieľané vaše osobné údaje?

Vaše údaje spracúvame v maximálnej miere interne pre zabezpečenie služby, ktorú ste si objednali. Ide najmä o nasledujúce osoby: NOW Coaching Center a jeho zamestnanci a osoby, ktoré s nimi spolupracujú. Všetky osoby, ktoré majú prístup k osobným údajom pri plnení svojich pracovných či zmluvných povinností, sú viazané povinnosťou mlčanlivosti a sú povinné dodržiavať dostatočné štandardy ochrany vašich údajov. Taktiež Vaše osobné údaje poskytujeme zákonom oprávneným subjektom, medzi ktoré môžu patriť súdy, orgány činné v trestnom konaní, Inšpektorát práce a iné orgány, ktorým je Prevádzkovateľ povinný poskytovať osobné údaje.

Informácie o spokojnosti

Referencie, alebo informácie o Vašej spokojnosti zverejníme len vtedy, ak nám k tomu dáte Váš  súhlas, ktorý je zároveň právnym základom spracúvania vašich osobných údajov v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Vtedy o Vás spracúvame meno, priezvisko, príp. profesiu, ak nám poskytete súhlas k ich zverejneniu na našej webovej stránke. Aj v tomto prípade môžete kedykoľvek váš súhlas odvolať, a to bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

 

Uchádzači o zamestnanie

Ak sa chcete stať súčasťou nášho tímu, potom vaše osobné údaje budeme spracúvať výhradne za účelom výberu zamestnancov, v rámci a počas prebiehajúceho obsadzovania voľnej pracovnej pozície. Právnym základom pre spracúvanie vašich osobných údajov je čl. 6 ods. 1 písm. c) všeobecného nariadenia o ochrane údajov, a to zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.

 

Vaše osobné údaje sa stanú súčasťou našej databázy uchádzačov o zamestnanie len vtedy, ak nám k tomu udelíte svoj súhlas, ktorý je zároveň právnym základom v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) všeobecného nariadenia o ochrane údajov. V rámci evidencie žiadostí spracúvame titul, meno, priezvisko, adresu, údaje o vzdelaní a ďalšie osobné údaje, ktoré nám poskytnete prostredníctvom životopisu, prípadne ďalších vami predložených dokumentov. Doba platnosti súhlasu je 1 rok. Aj napriek tomu však môžete súhlas kedykoľvek odvolať aj pred uplynutím tejto doby, bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním. Vaše rozhodnutie budeme rešpektovať a vaše osobné údaje z databázy uchádzačov o zamestnanie odstránime.

Akými prostriedkami spracúvame osobné údaje?

K uchovávaniu dokumentov v elektronickej podobe využívame dátové úložiská spoločnosti Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043, Spojené štáty americké. V oblasti ochrany spracúvaných osobných údajov je spoločnosť Google Inc. certifikovaná v režime Privacy Shield (Štít na ochranu osobných údajov).

 

Naša webová lokalita používa službu Google Analytics, ktorá je webovou analytickou službou, ktorú poskytuje poskytovateľ tretej strany Google, Inc. („Google“). Služba Google Analytics slúži na vyhodnotenie používania našich webových stránok, zostavovanie prehľadov o činnosti webových stránok a ďalších služieb súvisiacich s aktivitou webových stránok a používaním internetu. Informácie generované cookie o vašom používaní webových stránok sú zvyčajne prenášané a uložené spoločnosťou Google na serveroch v Spojených štátoch. Na tento prenos sa vzťahuje certifikácia služby Google Shield Privacy a samostatná dohoda o spracovaní údajov, ktorú sme uzavreli so spoločnosťou Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de&ref_topic=2919631 (informácie o službe Google Analytics a ochrane osobných údajov).

 

Ku komunikácii s našimi zákazníkmi alebo potenciálnymi zákazníkmi využívame aj služby Facebook. Preto, ak si v rámci komunikácie s nami vyberiete niektorú z uvedených služieb, môžu byť vaše osobné údaje predmetom prenosu do tretej krajiny (USA) v rámci režimu Privacy Shield. Viac informácií o Privacy Shield nájdete na: https://dataprotection.gov.sk/uoou/node/528.

 

Aké sú vaše práva?

Právo na odvolanie súhlasu: Súhlas so spracúvaním osobných údajov pre účel zrealizovania objednanej služby môžete kedykoľvek odvolať zaslaním písomnej žiadosti poštou alebo osobne na adresu NOW Coaching Center alebo elektronicky emailom na nowcoachingcenter@gmail.com. Po odvolaní súhlasu zlikvidujeme vaše osobné údaje. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na spracúvanie vašich osobných údajov pred jeho odvolaním.

Právo na prístup k vaším osobným údajom: Máte právo na základe žiadosti získať od nás informácie aké osobné údaje o vás spracúvame a poskytnutie kópie vašich osobných údajov. Právo na opravu alebo doplnenie osobných údajov Na základe žiadosti máte právo na opravu nesprávnych alebo na doplnenie osobných údajov. Uplatnenie tohto práva nám pomôže udržiavať vaše údaje správne a aktuálne.

Právo na vymazanie osobných údajov: Máte právo na základe doručenia žiadosti o vymazanie osobných údajov, ak o naše služby už nebudete mať záujem.

Právo na prenos osobných údajov: Máte právo na základe žiadosti získať vaše osobné údaje, ktoré o vás spracúvame vo formáte ako ich používame a máte právo požiadať o prenos týchto osobných údajov k ďalšiemu prevádzkovateľovi ak je to technicky možné.

Právo namietať spracúvanie vašich osobných údajov na účely marketingu: Máte právo kedykoľvek namietať voči spracúvaniu vašich údajov pre účely marketingu alebo skvalitnenia vyučovacieho procesu zaslaním písomnej žiadosti na adresu spoločnosti alebo elektronicky nowcoachingcenter@gmail.com, prípadne osobným odvolaním.

 

Právo namietať spracúvanie Vašich osobných údajov na marketingové účely: Máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na marketingové účely alebo na zlepšenie vyučovacieho procesu zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla spoločnosti. alebo elektronicky nowcoachingcenter@gmail.com, prípadne osobným odvolaním.

 

Spôsob uplatňovania práv: Vaše práva môžete uplatniť zaslaním písomnej žiadosti na adresu NOW Coaching Center, prípadne elektronicky nowcoachingcenter@gmail.com alebo osobným odvolaním písomnej žiadosti na adrese NOW Coaching Center. Pri žiadostiach najmä o prístup alebo o prenos sme povinný overiť vašu totožnosť na základe predloženia dokladu s fotografiou. Z tohto dôvodu je možné podávať túto žiadosť len osobne.

Záverečné predpisy

Odoslaním internetového formulára potvrdzujete, že ste oboznámení s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára alebo podpisom súhlasu so spracovaním osobných údajov. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámení s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetovej stránke a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste prevádzkovateľovi poskytli.

Apríl 2022

bottom of page